2017-02-16

Dyrektor Instytutu

DYREKTOR INSTYTUTU 

prof. dr hab. LUCYNA ŚLIWA
e-mail: l.sliwa@botany.pl


 

Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.
Do zakresu działań Dyrektora należy w szczególności:
  • kierowanie całością prac Instytutu i reprezentowanie go na zewnątrz;
  • opracowywanie programów rozwoju badań naukowych i innowacji Instytutu;
  • opracowanie regulaminu organizacyjnego Instytutu, regulaminu pracy oraz innych
  • regulaminów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • zatrudnianie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek wewnętrznych Instytutu;
  • ustalanie zasad wynagradzania pracowników Instytutu;
  • przedstawianie do rozpatrzenia przez Radę Naukową Instytutu, po zaopiniowaniu przez odpowiednią komisję, wniosków o przeprowadzenie postępowań habilitacyjnych i nadanie tytułu naukowego w ramach posiadanych uprawnień;
  • wcielanie w życie uchwał Rady Naukowej w zakresie przewidzianym prawem;
  • utworzenie studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej i wykonywanie zadań określonych w regulaminie studiów lub regulaminie szkoły doktorskiej.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się